Archiwum

Spuścizna prof. Krzysztofa Skubiszewskiego w części aktowej liczy około 20,50mb.  Można ją podzielić na  dwa główne  działy odzwierciedlające podstawowe nurty naukowej, dyplomatycznej  i publicznej aktywności Krzysztofa Skubiszewskiego. W kręgu nauki wyodrębnić można 40 kategorii dokumentów, w ramach działu określonego roboczo: W kręgu polityki – 274 kategorii dokumentów. Poszczególne kategorie obejmują od  jednej do kilkudziesięciu jednostek archiwalnych. Kategorie te stanowić będą punkt wyjścia do tworzenia w inwentarzu spuścizny serii, a w określonych przypadkach także pojedynczych jednostek archiwalnych.

Na spuściznę archiwalną składają się także prace własne, materiały warsztatowe, odręczne notatki oraz korespondencja Krzysztofa Skubiszewskiego, wycinki prasowe niezwiązane z kategoriami rzeczowymi  oraz wizytówki, adresowniki, widokówki,  drobne kartki i listy gratulacyjne.

Spuścizna archiwalna Krzysztofa Skubiszewskiego jest obecnie inwentaryzowana przez dra Andrzeja Choniawkę. Po zakończeniu prac inwentaryzacyjnych, spis dokumentów zostanie umieszczony na stronie internetowej Gabinetu.