Gabinet Krzysztofa Skubiszewskiego

W dniu 12 grudnia 2014 r. został otwarty w siedzibie Instytutu Zachodniego w Poznaniu Gabinet Krzysztofa Skubiszewskiego, prawnika, ministra spraw zagranicznych RP w latach 1989-1993. Na wyposażenie składają się przedmioty, które znajdowały się dawniej w gabinetach pracy Krzysztofa Skubiszewskiego w jego mieszkaniach w Poznaniu, w Warszawie i w Hadze: meble pochodzące z mieszkania jego rodziców, jego portret, portrety ojca i matki oraz różne przedmioty osobiste, między innymi fotografie rodziny, maszyny do pisania i przybory biurowe. Zawartość Gabinetu Krzysztofa Skubiszewskiego jest integralną częścią pozostałej po nim spuścizny, której najważniejszy i największy składnik stanowią biblioteka i archiwum, również przechowywane w Instytucie Zachodnim; wybrane książki z  księgozbioru Profesora prezentowane są w Gabinecie.

gab_DSC5029-min
Biurko z Gabinetu Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego.

Opisana tutaj część spuścizny została przekazana Instytutowi Zachodniemu w Poznaniu aktem darowizny przez rodzinę Skubiszewskich. Pomysłodawcą umieszczenia tych zbiorów w Instytucie Zachodnim był pan mgr Łukasz Dembski, który otrzymał od zainteresowanych stron zgodę na realizację projektu, uzyskał wsparcie merytoryczne, logistyczne i finansowe od instytucji sponsorujących całe przedsięwzięcie i wziął czynny udział w związanych z nim pracach.

Umieszczenie zbiorów po Krzysztofie Skubiszewskim w Instytucie Zachodnim, którego był członkiem, jest w pełni uzasadnione tym, że były minister w Poznaniu się urodził, tutaj wychował i odbył studia wyższe oraz zaczął swą pracę akademicką, a nade wszystko – jak sam mówił – zawsze czuł się Poznańczykiem.

Na zbiory archiwalne składają się dokumenty związane z życiem, pracą zawodową i pełnionymi funkcjami (np. dyplomy i nominacje), różne dokumenty i notatki, w tym duży zbiór wycinków prasowych, korespondencja prywatna i urzędowa, dokumenty związane z pracą na stanowisku ministra spraw zagranicznych i z funkcjami sędziego w trybunałach międzynarodowych w Hadze. Obok zbiorów archiwalnych ważną częścią spuścizny po Krzysztofie Skubiszewskim jest  jego biblioteka. Zbiory te, bardzo obfite, stanowią podstawowe materiały do prowadzenia naukowych badań nad życiem i działalnością Krzysztofa Skubiszewskiego, wybitnego prawnika i jednego z głównych aktorów zmian politycznych, jakie zaszły w Polsce po 1989 r.

Dużą część zbiorów archiwalnych stanowią dokumenty związane z pracą naukową Krzysztofa Skubiszewskiego nad stosunkami prawnymi między Polską i Niemcami, a także dokumenty odnoszące się do jego kontaktów z tym państwem w okresie, kiedy był ministrem spraw zagranicznych. Ta grupa archiwaliów jest szczególnie cenna dla Instytutu Zachodniego ze względu na główny kierunek prowadzonych w nim badań. Gabinet Krzysztofa Skubiszewskiego, odtworzony z pozostałych po nim mebli, obrazów, drobnych przedmiotów i pamiątek, ma w założeniu przybliżyć tę wybitną postać wszystkim zainteresowanym najnowszą historią Polski, a w szczególności – zapoznać z nią młodzież.

Dyrekcja Instytutu Zachodniego składa gorące podziękowania panu ministrowi Władysławowi Bartoszewskiemu za poparcie idei umieszczenia zbiorów po Krzysztofie Skubiszewskim w Poznaniu i pomysłu urządzenia jego Gabinetu. Przeprowadzenie tego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe bez wydatnej pomocy finansowej, jakiej  udzielili Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki, władze miasta Poznania oraz Volkswagen Sp. z o.o. Wszystkim darczyńcom Dyrekcja Instytutu Zachodniego w Poznaniu składa najserdeczniejsze podziękowania.